Cục Tin học và Thống kê tài chính triển khai phần mềm trong lĩnh vực quản lý tài chính ngân sách, quản lý tài sản Nhà nước

23/07/2021

Nhằm hỗ trợ cơ quan tài chính các cấp trong công tác quản lý và điều hành ngân sách cũng như công tác quản lý tài sản nhà nước đối với loại tài sản dưới 500 triệu đáp ứng các quy định tại các văn bản hiện hành, Cục Tin học và Thống kê tài chính (Cục THTK) đã hoàn thành tổ chức xây dựng bộ phần mềm trong lĩnh vực quản lý tài chính ngân sách, quản lý tài sản Nhà nước.

Cục Tin học và Thống kê tài chính tập huấn sử dụng phần mềm kế toán ngân sách xã

29/10/2020

Nhằm hỗ trợ kịp thời các đơn vị xã, phường, thị trấn làm tốt các nghiệp vụ hạch toán, báo cáo tài chính đầy đủ theo Thông tư số 70/2019/TT-BTC và các văn bản hướng dẫn hiện hành của Bộ Tài chính, thời gian qua, Trung tâm Chuyển giao công nghệ và Hỗ trợ kỹ thuật, Cục Tin học và Thống kê tài chính (Bộ Tài chính) đã liên tục phối hợp với các Sở Tài chính để tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn sử dụng phần mềm Kế toán ngân sách và tài chính xã cho các đơn vị xã, phường, thị trấn.

Cung cấp miễn phí bản quyền sử dụng chương trình Tổng hợp quyết toán

04/06/2019

Nhằm hỗ trợ kịp thời các đơn vị trong công tác tổng hợp báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán năm, Trung tâm Chuyển giao công nghệ và Hỗ trợ kỹ thuật - Cục Tin học và Thống kê tài chính - Bộ Tài chính (Trung tâm CGCN & HTKT) đã liên tục cập nhật, nâng cấp hệ thống, chương trình phần mềm đáp ứng các yêu cầu nghiệp vụ này.

Hội nghị tập huấn phần mềm Kế toán HCSN IMAS cho các đơn vị HCSN trực thuộc Sở Văn hóa – Thể thao tỉnh Nghệ An

08/01/2018

Để đảm bảo ứng dụng kịp thời phần mềm Kế toán theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ kế toán hành chính sự nghiệp, Trung tâm Chuyển giao công nghệ và Hỗ trợ kỹ thuật (Trung tâm) – Cục Tin học và Thống kê tài chính – Bộ Tài chính phối hợp cùng Sở Văn hóa Thể thao tỉnh Nghệ An triển khai phần mềm Kế toán hành chính sự nghiệp IMAS cho các đơn vị trực thuộc trên địa bàn tỉnh

Thông báo của Bộ Tài chính về việc cung cấp phần mềm Kế toán HCSN IMAS và Kế toán ngân sách xã KTXA 

15/12/2017

Thông báo của Bộ Tài chính về việc cung cấp phần mềm Kế toán HCSN IMAS và Kế toán ngân sách xã KTXA .

Hướng dẫn tạo bút toán lương tự động trường hợp chuyển lương bằng lệnh chi

23/07/2021

Để đáp ứng yêu cầu của các đơn vị, Trung tâm Chuyển giao Công nghệ và Hỗ trợ kỹ thuật - Cục Tin học và Thống kê tài chính, Bộ Tài chính (Trung tâm CGCN & HTKT) đã cập nhật bút toán lương tự động trên phần mềm Kế toán IMAS. Theo đó, cho phép tạo bút toán lương với trường hợp chuyển lương bằng lệnh chi.

Hướng dẫn cập nhật mẫu biểu quyết toán kinh phí dự án F01-02/BCQT

23/07/2021

Để đáp ứng yêu cầu của các đơn vị, Trung tâm Chuyển giao Công nghệ và Hỗ trợ kỹ thuật - Cục Tin học và Thống kê tài chính, Bộ Tài chính (Trung tâm CGCN & HTKT) đã hoàn thành nâng cấp phần mềm Kế toán IMAS lên phiên bản 12.1.7.5, trong đó cập nhật mẫu biểu quyết toán kinh phí dự án F01-02/BCQT. Theo đó, cho phép lựa chọn mã dự án để lên thông tin của dự án trong báo cáo.

Hoàn thành nâng cấp phần mềm Quản lý tài sản nhà nước

22/07/2021

Nhằm đáp ứng yêu cầu của các đơn vị trong nhiệm vụ quản lý tài sản dưới 500 triệu, Trung tâm Chuyển giao Công nghệ và Hỗ trợ kỹ thuật - Cục Tin học và Thống kê tài chính, Bộ Tài chính (Trung tâm CGCN & HTKT) đã hoàn thành nâng cấp phần mềm Quản lý tài sản nhà nước (QLTSNN).

Phần mềm Kế toán IMAS đáp ứng mô hình chính quyền đô thị

22/07/2021

Phần mềm Kế toán IMAS do Cục Tin học và Thống kê tài chính, Bộ Tài chính xây dựng và phát triển đã đáp ứng mô hình chính quyền đô thị theo Nghị định số 34/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 119/2020/QH14 của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại thành phố Đà Nẵng.