Kế toán ngân sách và Tài chính xã (KTXA)

Thông tin sản phẩm:

Phần mềm Kế toán ngân sách xã (KTXA) được xây dựng cho các đơn vị xã, phường, thị trấn với mục đích tin học hóa hầu như toàn bộ nghiệp vụ kế toán từ khâu xử lý chứng từ ban đầu cho đến khâu lên các sổ, thẻ kế toán chi tiết và các báo cáo tổng hợp, quyết toán. Phần mềm KTXA đảm bảo tuân thủ đúng các quy định và thông lệ của hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam đã được ban hành; xử lý, lưu trữ hệ thống các chứng từ kế toán phát sinh và kết xuất các sổ, thẻ và báo cáo tài chính theo chế độ kế toán cho các đơn vị xã, phường, thị trấn theo Quyết định 94/2005/QĐ-BTC ngày 12/12/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính, cũng như cập nhập hệ thống chứng từ kế toán, tài khoản và báo cáo tài chính theo Thông tư số 146/2011/TT-BTC ngày 26/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Phần mềm Kế toán ngân sách xã (KTXA) được xây dựng cho các đơn vị xã, phường, thị trấn với mục đích tin học hóa hầu như toàn bộ nghiệp vụ kế toán từ khâu xử lý chứng từ ban đầu cho đến khâu lên các sổ, thẻ kế toán chi tiết và các báo cáo tổng hợp, quyết toán.

Phần mềm KTXA đảm bảo tuân thủ đúng các quy định và thông lệ của hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam đã được ban hành; xử lý, lưu trữ hệ thống các chứng từ kế toán phát sinh và kết xuất các sổ, thẻ và báo cáo tài chính theo chế độ kế toán cho các đơn vị xã, phường, thị trấn theo Quyết định 94/2005/QĐ-BTC ngày 12/12/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính, cũng như cập nhập hệ thống chứng từ kế toán, tài khoản và báo cáo tài chính theo Thông tư số 146/2011/TT-BTC ngày 26/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Chương trình cập nhật đầy đủ theo các văn bản, chế độ, hướng dẫn hiện hành: Thông tư số 77/2017/TT-BTC ngày 28/07/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán Ngân sách Nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước, Thông tư số 344/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính quy định về quản lý ngân sách xã và các hoạt động tài chính khác của xã, phường, thị trấn…

Đặc biệt, phần mềm KTXA được xây dựng theo hướng mở, hệ thống chứng từ, sổ sách, báo cáo đầy đủ và linh hoạt, có thể căn chỉnh, in theo nhiều tiêu chí và loại hình khác nhau, đáp ứng công tác điều hành quyết toán của đơn vị, cho cơ quan tài chính cấp trên và kho bạc Nhà nước.

Chương trình liên kết với phần mềm Quản lý ngân sách (đang được Bộ Tài chính trang bị cho các Phòng Tài chính và Sở Tài chính trên toàn quốc), đảm bảo kịp thời đáp ứng công tác điều hành và quyết toán ngân sách, tổng hợp số liêu thu chi ngân sách chi tiết theo từng nội dung kinh tế.

image

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Phần mềm Kế toán ngân sách và tài chính xã KTXA nổi bật với những tính năng và tiện ích ưu việt như:

1. Các tính năng chính

· Quản lý dự toán thu, chi ngân sách (theo MLNS, chỉ tiêu).

· Kế toán thu chi ngân sách

· Ghi thu, ghi chi ngân sách

· Theo dõi và quản lý các loại quỹ công

· Trao đổi dữ liệu giữa các cơ quan tài chính các cấp

· Hệ thống chứng từ, sổ sách, báo cáo

· Kế toán tài sản

· Kế toán vật tư, công cụ dụng cụ.

2. Các tiện ích

·  thể sử dụng cho nhiều máy tính trên cùng hệ thống mạng LAN hoặc WAN.

· Dễ dàng nâng cấp phần mềm khi có sự thay đổi

· Hệ thống chứng từ, sổ sách, báo cáo linh hoạt. Người sử dụng có thể dễ dàng căn chỉnh theo nhu cầu quản lý, theo dõi của đơn vị.

· Hỗ trợ kết xuất chứng từ, sổ sách, báo cáo ra nhiều định dạng file khác nhau (Work, Excel, Pdf)

· Đồng bộ dữ liệu vào chương trình quản lý ngân sách của Bộ Tài chính, phục công tác điều hành và quyết toán của các cơ quan Tài chính cấp trên.

· Công cụ tìm kiếm, sắp xếp (chứng từ, đối tượng phát sinh,…) linh hoạt, thuận tiện

· Dữ liệu được mã hóa, bảo đảm tính bảo mật và an toàn về dữ liệu

· Dễ dàng sao lưu và khôi phục dữ liệu khi gặp sự cố và thay đổi về máy tính.

· Đồng bộ với hệ thống chứng từ điện tử của kho bạc nhà nước.

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

  Phần mềm Kế toán ngân sách và tài chính xã KTXA được xây dựng và cập nhật đầy đủ và kịp thời các văn bản, chế độ, hướng dẫn hiện hành, nổi bật trong đó:

- Quyết định số 4377/2017/QĐ-KBNN ngày 15/09/2017 của Kho bạc nhà nước về việc ban hành quy trình nghiệp vụ thống nhất đầu mối kiểm soát các khoản chi Ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước.

- Thông tư số 77/2017/TT-BTC ngày 28/07/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán Ngân sách Nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước.

- Thông tư số 324/2016/TT-BTC ngày 21/12/2016 của Bộ Tài chính quy định hệ thống mục lục Ngân sách Nhà nước

- Thông tư số 344/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính quy định về quản lý ngân sách xã và các hoạt động tài chính khác của xã, phường, thị trấn.

- Thông tư số 162/2014/TT-BTC ngày 06/11/2014 của Bộ Tài chính về việc quy định chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản cố định trong các cơ quan Nhà nước, đơn vị Sự nghiệp công lập và các tổ chức có sử dụng Ngân sách Nhà nước.

- Thông tư 146/2011/TT-BTC ngày 26/10/2011 về việc “Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã ban hành kèm theo Quyết định số 94/2005/QĐ-BTC ngày 12/12/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính”

- Quyết định 94/2005/QĐ-BTC ngày 12/12/2005 Về việc ban hành “Chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã”

STT Phiên bản Ghi chú Ngày đăng tải Tải về
1 12.2.0.8 Bản cập nhật bổ sung tiêu chí cảnh báo sai số khi kết xuất BCTC gửi KBNN 4/22/2022
2 12.1.9.7 Bản nâng cấp cập nhật chức năng nhận bảng đối chiếu từ phần mềm lên cổng DVC 12/31/2021
3 12.1.9.6 Bản nâng cấp cập nhật chức năng hỗ trợ nhập nhanh đối chiếu 20a, 20c trên cổng DVC 12/8/2021
4 12.1.8.9 Bản nâng cấp cập nhật danh mục ngân hàng, kho bạc theo danh sách của DVC 11/23/2021
5 12.1.8.7 Bản cập nhật bổ sung phân hệ lương, chức năng đối chiếu kho bạc 11/9/2021
6 12.1.7.9 Bản cập nhật chức năng gộp nội dung chứng từ ra DVC KBNN 8/10/2021
7 12.1.7.6 Bản nâng cấp cập nhật mẫu 20c 7/20/2021
8 12.1.7.4 Bản nâng cấp cập nhật chức năng kết xuất excel mẫu 20a, 20c nghị định 11 7/1/2021
9 12.1.7.0 Bản nâng cấp cập nhật chức năng nhập chứng từ 6/15/2021
10 12.1.5.5 Bản cập nhật chức năng kết xuất theo TT99/133 sửa số đầu năm 3/30/2021
Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Câu hỏi 1: Tại sao tôi cài đặt chương trình chạy được khoảng 80 % thì không tiếp tục chạy nữa?

Trả lời:

Do khi cài đặt gần kết thúc, phần mềm sẽ yêu cầu NSD đăng nhập vào chương trình để kiểm tra kết nối với Database, phần này nằm ẩn dưới thanh công cụ, NSD chọn vào icon hình lưỡi liềm nằm dưới thanh công cụ để hiện form đăng nhập để đăng nhập vào chương trình KTXA 6.0, mật khẩu mặc định: 123456. Sau khi đăng nhập vào chương trình thành công, vào Hệ thống\Thoát khỏi chương trình & kết thúc quá trình cài đặt.

  Câu hỏi 2: Số liệu tại Tổng hợp quyết toán thu, chi khác với số liệu trên Tổng hợp thu, chi theo nội dung kinh tế

Trả lời:

NSD vào Danh mục\ Danh mục mẫu báo cáo thu, chi. Nếu lệch ở báo cáo nào thì chọn báo cáo đó, sau đó tích vào nút Kiểm tra CT để chương trình đối chiếu công thức theo MLNS.

+ Nếu có thông báo bị trùng công thức, NSD kiểm tra và loại bỏ phần công thức bị trùng trong phần Khai chỉ tiêu

+ Nếu có thông báo công thức bị thiếu, NSD kiểm tra xem công thức đang bị thiếu ở chỉ tiêu nào, sau đó vào Khai chỉ tiêu để khai thêm chỉ tiêu đang bị thiếu.

  Câu hỏi 3: Có thể chuyển dữ liệu từ bản KTXA 5.0 lên Bản KTXA 6.0 được không?

Trả lời:

Hoàn toàn có thể chuyển được.

  Câu hỏi 4: Rút tiền KB về nhập quỹ N111/C1121. Khi nhập chi tiết bên có thì phần mềm hiển thị 6 cột như vào chi tiết chi NS nên không thực hiện thanh toán được

Trả lời:

Trường hợp này NSD vào "Danh mục\Danh mục tài khoản", chọn tài khoản 1121 rồi bấm vào nút "Sửa", bỏ tích chọn tại dòng "TK theo dõi MLNS" là được

Sản phẩm khác

Phần Mềm
Quản lý ngân sách

Phần Mềm
Quản lý ngân sách

Phần Mềm
Quản lý ngân sách