Kế toán ngân sách và Tài chính xã (KTXA)

Thông tin sản phẩm:

Phần mềm Kế toán ngân sách xã (KTXA) được xây dựng cho các đơn vị xã, phường, thị trấn với mục đích tin học hóa hầu như toàn bộ nghiệp vụ kế toán từ khâu xử lý chứng từ ban đầu cho đến khâu lên các sổ, thẻ kế toán chi tiết và các báo cáo tổng hợp, quyết toán. Phần mềm KTXA đảm bảo tuân thủ đúng các quy định và thông lệ của hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam đã được ban hành; xử lý, lưu trữ hệ thống các chứng từ kế toán phát sinh và kết xuất các sổ, thẻ và báo cáo tài chính theo chế độ kế toán cho các đơn vị xã, phường, thị trấn theo Quyết định 94/2005/QĐ-BTC ngày 12/12/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính, cũng như cập nhập hệ thống chứng từ kế toán, tài khoản và báo cáo tài chính theo Thông tư số 146/2011/TT-BTC ngày 26/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

STT Phiên bản Ghi chú Ngày đăng tải Tải về

Sản phẩm khác

Phần Mềm
Quản lý ngân sách

Phần Mềm
Quản lý ngân sách

Phần Mềm
Quản lý ngân sách