Phần mềm quản lý ngân sách (QLNS)

Thông tin sản phẩm:

Chương trình Quản lý ngân sách được xây dựng nhằm kết hợp cùng với hệ thống TABMIS hỗ trợ đầy đủ các quy trình nghiệp vụ liên quan đến công tác quản lý, điều hành và quyết toán ngân sách nhà nước cho cơ quan tài chính các cấp. Phần mềm giúp cho cơ quan tài chính khai thác dữ liệu từ hệ thống TABMIS và các hệ thống có liên quan một cách đầy đủ, nhanh chóng, chính xác; đồng thời cung cấp các báo cáo đáp ứng công tác điều hành và quyết toán của địa phương.

Cỡ chữ:A- A+
Đọc báo
Tương phản:Giảm Tăng

Chương trình Quản lý ngân sách được xây dựng nhằm kết hợp cùng với hệ thống TABMIS hỗ trợ đầy đủ các quy trình nghiệp vụ liên quan đến công tác quản lý, điều hành và quyết toán ngân sách nhà nước cho cơ quan tài chính các cấp.

Phần mềm giúp cho cơ quan tài chính khai thác dữ liệu từ hệ thống TABMIS và các hệ thống có liên quan một cách đầy đủ, nhanh chóng, chính xác; đồng thời cung cấp các báo cáo đáp ứng công tác điều hành và quyết toán của địa phương.

Chương trình đáp ứng theo Công văn số 9763/BTC-NSNN ngày 25/07/2011 “Về việc cấu trúc và định dạng file dữ liệu điện tử về báo cáo thu, chi theo Mục lục NSNN”

Phần mềm Quản lý ngân sách đảm bảo tuân thủ đúng các quy định và thông lệ của hệ thống chuẩn mực về hệ thống mục lục ngân sách đã được ban hành theo Quyết định số 33/2008/QĐ-BTC và mã ĐVQHNS theo Quyết định số 90/2007/QĐ-BTC.  

Ngoài ra, ứng dụng cũng đảm bảo vận hành quy trình nghiệp vụ phù hợp với cơ chế chính sách theo Thông tư số 108/2008/TT-BTC “Về việc hướng dẫn xử lý ngân sách cuối năm và lập, báo cáo quyết toán ngân sách hàng năm” và Quyết định số 120/2008/QĐ-BTC “Về việc ban hành Chế độ kế toán ngân sách Nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước”.

Chương trình nhận dữ liệu thu, chi từ hệ thống TABMIS, sau đó chuyển dữ liệu thu, chi từ TABMIS vào hệ thống lên báo cáo điều hành và quyết toán thu, chi theo các biểu mẫu được thiết kế sẵn trong chương trình.

Phần mềm có khả năng giao tiếp, liên kết số liệu với nhiều ứng dụng khác như: Hệ thống Kế toán ngân sách xã (KTXA); phần mềm Kế toán hành chính sự nghiệp (IMAS); phần mềm Tổng hợp quyết toán các đơn vị dự toán cấp 1, 2; Hệ thống trao đổi dữ liệu thu nộp thuế; Hệ thống danh mục dùng chung.

Capture.PNG

Cỡ chữ:A- A+
Đọc báo
Tương phản:Giảm Tăng

1. Nâng cấp danh mục hệ thống:

- Nâng cấp toàn bộ hệ thống MLNS theo QĐ 33, giữ nguyên cách thức trình bày: Chương – Loại – Khoản – Mục – Tiểu Mục trong các báo cáo.

- Khi nhập Chương, chương trình tự suy ra cấp

- Khi nhập Khoản, tự suy ra Loại (Ngành kinh tế)

- Khi nhập Tiểu mục tự suy ra Mục (Nội dung kinh tế)

- Mã địa bàn hành chính: Chỉnh sửa lại độ dài cho phù hợp với cấu trúc mới: Mã Tỉnh 2 ký tự, Mã Huyện 3 ký tự, Mã xã 5 ký tự.

- Khi nhập xã, tự suy ra Huyện, Tỉnh;

- Khi nhập Huyện tự suy ra Tỉnh.

- Toàn bộ danh mục được đồng bộ từ CSDL Danh mục dùng chung ngành Tài chính.

- Tại Sở: Đồng bộ từ CSDL Danh mục dùng chung

- Tại Phòng: Nhận dữ liệu text kết xuất từ danh mục dùng chung.

- Cập nhật mới 02 báo cáo (B2-01, B3-01) và chỉ tiêu, công thức đi kèm từ kho bạc

- Sửa danh mục ĐVSDNS theo QĐ90: cập nhật cấu trúc mã mới từ CSDL Danh mục dùng chung ngành Tài chính (mã đầu 1, 2, 3)

- Cập nhật Danh mục ĐTXDCB lấy từ chương trình cấp phát mã số ĐVQHNS. (mã đầu 7, 8)

- Bổ sung thêm mã ngân sách, mã tổ chức ngân sách

- Nâng cấp mã chương trình mục tiêu theo bộ mã 4 ký tự

- Nâng cấp danh mục nguồn vốn theo bộ mã 2 ký tự.

2. Dự toán

- Sửa Nhập phân bổ dự toán: cho phép nhập theo hệ thống các danh mục mới

- Chỉ nhập Khoản và Tiểu Mục

3. Chứng từ thu chi

- In lệnh chi 4 liên, bỏ phần in gieo

- Cập nhật các mẫu theo thông tư 120/2008/TT-BTC

4. Báo cáo chấp hành\Báo cáo chấp hành ngân sách

- Chỉnh sửa các mẫu báo cáo theo thông tư 130 thay thế cho QĐ 14.

- Mẫu B2-01/NS, Báo cáo thu và vay của NSNN niên độ…

- Mẫu B2-02/NS, Báo cáo thu và vay của NSNN theo mục lục NSNN niên độ...

- Mẫu B2-03/NS, Báo cáo tổng hợp thu NSNN niên độ…

- Mẫu B3-01/NS, Báo cáo chi NSNN niên độ...

- Mẫu B3-02/NS, Báo cáo chi NSĐP niên độ …

- Mẫu B3-03/NS, Báo cáo chi NSNN theo MLNS niên độ…

- Mẫu B4-01/NS, Thực hiện chi các chương trình mục tiêu, chương trình 135, dự án trồng mới 5 triệu ha rừng niên độ...

- Mẫu B4-02/NS, Thực hiện chi các CTMT, CT 135, dự án trồng mới 5 triệu ha rừng theo dự án và mục lục NSNN niên độ…

- Thêm mới các báo cáo theo yêu cầu địa phương.

- Báo cáo tổng hợp thu NSNN niên độ…theo yêu cầu địa phương

5. Quyết toán

- Nâng cấp các chức năng nhập, tổng hợp số liệu, in ấn báo cáo đáp ứng MLNS mới.

6. Trao đổi thông tin\ Trao đổi thông tin kho bạc

- Sửa chức năng Nhận dữ liệu kho bạc

- Thêm mới Tra cứu chứng từ kho bạc theo địa bàn để có thể xem được báo cáo đến cấp xã

7. Sửa chức năng Theo dõi và xử lý DL trao đổi thu/chi

- Thêm mới chức năng Kiểm tra số liệu kho bạc, bổ sung thêm chiều so sánh với dữ liệu sổ cái nhận về QLNS7.0

8. Trao đổi thông tin\ Trao đổi với hệ thống khác

- Chỉnh sửa chức năng Kết xuất dữ liệu ra file text

- Nâng cấp phần trao đổi tự động với CSDL Danh mục dùng chung 2.0

- Nâng cấp chức năng nhận dữ liệu file text danh mục dùng chung.

9. Bổ sung module tổng hợp báo cáo xã, phường đáp ứng một số báo cáo chính theo quyết định 94/2005/QĐ-BTC

- Thêm mới các chức năng: nhận, nhập và tổng hợp dữ liệu xã vào chương trình QLNS7.0 đáp ứng theo mẫu trong 94/2005/QĐ-BTC

- Bổ sung các báo cáo ra: B02A, B02B, B03A, B03B, B03C, B03D, B05

- Chức năng kết xuất báo cáo nói trên gửi cấp trên

- Chức năng nhận dữ liệu báo cáo từ cấp dưới gửi lên

- Tổng hợp dữ liệu xã, phường theo địa bàn cho các báo cáo B02A, B02B, B03A, B03B, B03C, B03D, B05: Xã, phường -> Huyện -> Tỉnh.

- Chỉnh sửa chức năng phân quyền, menu để module này có thể tách riêng sau khi TABMIS triển khai thành công.

10. Nâng cấp gói nhận dữ liệu đệ trình từ tabmis vào hệ thống phần mềm QLNS 8.0

  

STT Phiên bản Ghi chú Ngày đăng tải Tải về
1 FOX QLNS FOX 3/17/2014
2 FOX QLNS FOX 9/28/2012
3 FOX QLNS FOX 7/10/2012
4 FOX QLNS FOX (Dùng cho các PTC) 5/17/2012
5 FOX QLNS FOX 3/6/2012
6 FOX QLNS FOX (Dùng cho các PTC) 2/10/2012
7 FOX QLNS FOX Sửa các lỗi chương trình 3/22/2011
Cỡ chữ:A- A+
Đọc báo
Tương phản:Giảm Tăng

Câu hỏi 1: Có thể đẩy dữ liệu file text trực tiếp từ đệ trình Tabmis chương trình quản lý NS FOXPRO 8.0 ko?

Trả lời:

Không thể đẩy dữ liệu trực tiếp được vào chương trình QLNS8.0 FOX được mà phải thông qua máy chủ Ngân sách ORACLE của Sở tài chính để kết xuất ra định dạng file Text khác sau đó mới nhận được vào chương trình.

  Câu hỏi 2: Có thể khai thác báo cáo tháng từ chương trình QLNS8.0 khi nhận file text đệ trình tabmis ko?

Trả lời:

Khi nhận vào file text từ đệ trình tabmis ngoài khai thác Quyết toán, còn có thể lấy báo cáo cho từng tháng

Câu hỏi 3: Khi cài chương trình quản lý ngân sách bản Fox mà bị lỗi font thì phải làm thế nào?

Trả lời:

Vì chương trình sử dụng Font chữ TCVN3 do đó cần phải có font chữ TCVN3 trong Windows (có thể cài bản Viettkey Full)

Sản phẩm khác

Phần Mềm
Quản lý ngân sách

Phần Mềm
Quản lý ngân sách

Phần Mềm
Quản lý ngân sách