Quản lý đảng phí

Thông tin sản phẩm: Quản lý Đảng phí

Phần mềm Quản lý Đảng phí hỗ trợ quản lý thông tin về Đảng phí, tổng hợp dữ liệu từ các cấp, tổ chức, cơ sở Đảng, đảm bảo đáp ứng đầy đủ các quy định theo các văn bản hiện hành: Quyết định 342-QĐ/TW; Công văn số 141-CV/VPTW/nb; Quyết định 99-QĐ/TW; Hướng dẫn số 21-HD/VPTW. Các mẫu phiếu thu, phiếu chi đáp ứng theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC. Bên cạnh đó, phần mềm Quản lý Đảng phí bổ sung chức năng: Chi Đảng phí; Chức năng cảnh báo chi vượt thu; Cập nhật sổ thu chi tài chính; báo cáo thu chi tài chính, báo cáo tình hình kinh phí hoạt động của chi bộ; ...

Sản phẩm khác

Phần Mềm
Quản lý ngân sách

Phần Mềm
Quản lý ngân sách

Phần Mềm
Quản lý ngân sách