Quản lý và khai thác báo cáo ngân sách

Thông tin sản phẩm:

Phần mềm Quản lý và Khai thác báo cáo ngân sách cho phép đồng bộ dữ liệu từ Hệ thống TABMIS, Hệ thống trao đổi thông tin, giúp cơ quan tài chính các cấp trong công tác quản lý, điều hành ngân sách, tổng hợp số liệu theo mẫu biểu báo cáo điều hành, báo cáo quyết toán theo quy định tại Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016; Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016; Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23/3/2017. Ngoài ra, phần mềm còn hỗ trợ các đơn vị khai thác mẫu biểu, báo cáo đặc thù

Sản phẩm khác

Phần Mềm
Quản lý ngân sách

Phần Mềm
Quản lý ngân sách

Phần Mềm
Quản lý ngân sách