6

Danh sách Video

Hướng dẫn cách cách kết xuất và nhận file dữ liệu từ Imas trên Cổng dịch vụ công KBNN

(05/01/2022)

Hướng dẫn cách cách kết xuất và nhận file dữ liệu từ Imas trên Cổng dịch vụ công KBNN

Hướng dẫn khai thác dữ liệu thu, chi trong chương trình QLNS tập trung

(31/12/2021)

Hướng dẫn khai thác dữ liệu thu, chi trong chương trình QLNS tập trung

Hướng dẫn cách nhập nhanh Bảng đối chiếu trên Cổng dịch vụ công KBNN

(30/12/2021)

Hướng dẫn cách nhập nhanh Bảng đối chiếu trên Cổng dịch vụ công KBNN

Hướng dẫn cập nhật chức năng phần mềm KTXA cho tỉnh Bắc Giang

(30/12/2021)

Hướng dẫn cập nhật chức năng phần mềm KTXA cho tỉnh Bắc Giang

Đào tạo phần mềm Kế toán KTXA cho tỉnh Bắc Giang

(30/12/2021)

Đào tạo phần mềm Kế toán KTXA cho tỉnh Bắc Giang

Hướng dẫn sử dụng Phân hệ kế toán lương trong chương trình Imas

(23/11/2021)

Hướng dẫn sử dụng Phân hệ kế toán lương trong chương trình Imas

Hướng dẫn cách xử lý lỗi trên Cổng dịch vụ công KBNN

(22/11/2021)

Hướng dẫn cách xử lý lỗi trên Cổng dịch vụ công KBNN

Hướng dẫn cập nhật loại hình đơn vị theo TT99 cho đối tượng thanh toán

(21/10/2021)

Hướng dẫn cập nhật loại hình đơn vị theo TT99 cho đối tượng thanh toán

Hướng dẫn lập báo cáo thủ công trên phần mềm THQT đối với đơn vị Cấp III

(12/10/2021)

Hướng dẫn lập báo cáo thủ công trên phần mềm THQT đối với đơn vị Cấp III

Hướng dẫn sử dụng chức năng Đối chiếu kho bạc trong chương trình Imas

(10/10/2021)

Hướng dẫn sử dụng chức năng Đối chiếu kho bạc trong chương trình Imas