6

Danh sách Video

Hướng dẫn nhập Tổng hợp đảng phí,phiếu thu, phiếu chi trên phần mềm Quản lý Đảng phí

(18/08/2022)

Tiếp theo phần Hướng dẫn khai báo các thông tin cơ bản cho đơn vị sử dụng mới trong phần mềm Quản lý Đảng phí, Trung tâm Chuyển giao công nghệ và Hỗ trợ kỹ thuật, Cục Tin học và Thống kê tài chính, Bộ Tài chính kính gửi các anh chị hướng dẫn nhập Tổng hợp đảng phí, phiếu thu, phiếu chi và in các mẫu biểu, báo cáo thu nộp, kết xuất mẫu biểu báo cáo trên phần mềm Quản lý Đảng phí.

Hướng dẫn sử dụng tiện ích Dịch vụ công trực tuyến cho Thủ trưởng đơn vị

(18/08/2022)

Tiếp theo phần hướng dẫn sử dụng phân hệ Kho bạc trực tuyến trong chương trình IMAS, Trung tâm Chuyển giao công nghệ và Hỗ trợ kỹ thuật gửi tới các anh/chị hướng dẫn sử dụng tiện ích Dịch vụ công trực tuyến cho Thủ trưởng đơn vị, không cần phải cài đặt IMAS trên máy Thủ trưởng.

Hướng dẫn sử dụng phân hệ Kho bạc trực tuyến

(18/08/2022)

Từ phiên bản IMAS 12.2.1.6 có thể gửi hồ sơ, chứng từ, tài liệu từ phần mềm kế toán IMAS tại đơn vị đến chương trình Dịch vụ công của Kho bạc Nhà nước trực tuyến (dvc.vst.mof.gov.vn). Lưu ý: Phân hệ này chỉ sử dụng cho các đơn vị đã hoàn thành việc đăng ký kết nối và gửi thông tin về KBNN Sở tại.

Hướng dẫn cài đặt, sao lưu, chuyển đổi dữ liệu phần mềm Quản lý Đảng phí

(22/07/2022)

Hướng dẫn cài đặt, sao lưu, chuyển đổi dữ liệu phần mềm Quản lý Đảng phí

Hướng dẫn cập nhật báo cáo cung cấp thông tin tài chính C03 theo Thông tư 39

(14/06/2022)

Hướng dẫn cập nhật báo cáo cung cấp thông tin tài chính C03 theo Thông tư 39

Hướng dẫn tạo đơn vị mới theo mô hình chính quyền đô thị

(02/05/2022)

Hướng dẫn tạo đơn vị mới theo mô hình chính quyền đô thị

Hướng dẫn cách nhập nhanh BCTC trên phần mềm Hỗ trợ kê khai thuế

(05/04/2022)

Hướng dẫn cách nhập nhanh BCTC trên phần mềm Hỗ trợ kê khai thuế

Hướng dẫn cài đặt Imas tập trung cho các đơn vị Thuế

(01/02/2022)

Hướng dẫn cài đặt Imas tập trung cho các đơn vị Thuế

Hướng dẫn cách cách kết xuất và nhận file dữ liệu từ Imas trên Cổng dịch vụ công KBNN

(05/01/2022)

Hướng dẫn cách cách kết xuất và nhận file dữ liệu từ Imas trên Cổng dịch vụ công KBNN

Hướng dẫn khai thác dữ liệu thu, chi trong chương trình QLNS tập trung

(31/12/2021)

Hướng dẫn khai thác dữ liệu thu, chi trong chương trình QLNS tập trung