Tổng hợp dự toán quyết toán (THBC)

Thông tin sản phẩm:

Tổng hợp dữ liệu báo cáo theo quy định cho các đơn vị dự toán cấp I, II từ đơn vị dự toán cấp III Đáp ứng Hệ thống báo cáo Tài chính theo chế độ Kế toán Hành chính sự nghiệp theo Quyết định 19/2006/QĐ – BTC ngày 30/03/2006 của Bộ trưởng Bộ tài chính. Tuân thủ theo Thông tư 01/2007/TT- BTC ngày 02 tháng 01 năm 2007 “Hướng dẫn xét duyệt, thẩm định và thông báo quyết toán năm đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ và ngân sách các cấp”

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

  Phần mềm Tổng hợp báo cáo quyết toán được xây dựng nhằm hỗ trợ việc tổng hợp dữ liệu báo cáo theo quy định cho các đơn vị dự toán cấp I, II từ đơn vị dự toán cấp III.

  Chương trình được xây dựng tuân thủ theo đúng Thông tư 01/2007/TT-BTC ngày 02/01/2007 “Hướng dẫn xét duyệt, thẩm định và thông báo quyết toán năm đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ và ngân sách các cấp”, bên cạnh đó cũng đáp ứng đầy đủ hệ thống báo cáo Tài chính theo chế độ Kế toán hành chính sự nghiệp dựa trên Quyết định 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/03/2006 của Bộ trưởng Bộ tài chính.

  Phần mềm đáp ứng yêu cầu của Thông tư số 185/2010/TT-BTC ban hành ngày 15/11/2010 hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán Hành chính sự nghiệp.

  Đặc biệt, phần mềm đã cập nhật thêm các mẫu giấy, sổ đăng ký và sử dụng tài khoản tại Kho bạc Nhà nước theo Thông tư 61/2014/TT-BTC ban hành ngày 12/05/2014 về việc “Hướng dẫn đăng ký và sử dụng tài khoản tại Kho bạc Nhà nước trong điều kiện áp dụng Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và Kho bạc”.

  Chương trình phát triển trên nền công nghệ .Net FrameWork, sử dụng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server/Express 2005, có thể chạy trên hệ thống mạng nội bộ tại các đơn vị.

  Các mẫu biểu và báo cáo trong chương trình giao tiếp với phần mềm Microsoft Excel tiện dụng và linh hoạt.

  Phần mềm Tổng hợp báo cáo quyết toán được thiết kế có khả năng trao đổi, nhận dữ liệu từ phần mềm Kế toán hành chính sự nghiệp IMAS 2013.

C:\Users\PhamHoangHung\Pictures\THQT.png

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

I. DANH MỤC

1. Quản lý loại danh mục: để quản lý các loại danh mục

2. Quản lý danh mục: Sau khi khai báo đơn vị sử dụng trong Quản lý đơn vị, vào Quản lý danh mục để chọn những danh mục đơn vị đang sử dụng phục vụ cho báo cáo, Khai Chương, L, K, M, TM.

3. Quản lý đơn vị:

Đơn vị cấp 1: Sẽ nhập tất cả các danh sách đơn vị cấp 2 & 3 để tổng hợp báo cáo cho từng đơn vị.

Đơn vị cấp 1 & cấp 2 có thể nhập dữ liệu cho các đơn vị cấp 3 bằng cách vào Quản lý báo cáo\Nhập số liệu báo cáo & chọn tên đơn vị cần nhập.

Đơn vị cấp 2: Nhập danh sách các đơn vị cấp 3 của mình & Nhận dữ liệu từ đơn vị cấp 3 gửi lên, cũng có thể nhập dữ liệu cho các cấp 3 của mình.

Đơn vị cấp 3: Chỉ nhập tên đơn vị của chính mình, đơn vị cấp 3 sẽ nhập số liệu hoặc nhận dữ liệu từ Imas gửi lên đơn vị cấp 1 hoặc 2.

Đơn vị chủ quản: Nếu C1 thì là chính nó, nếu C2,3 thì chọn đơn vị C1 của mình.

đơn vị SDNS: của đv nào nhập chính đv ấy

đơn vị cha: của C1 nhập chính nó, C2,3 thì nhập mã đv của C1

Cấp dự toán: đv cấp nào khai cấp đó.

Chi tiết: nếu không tích vào chi tiết thì khi vào Quản lý báo cáo\Nhập số liệu báo cáo sẽ không nhìn thấy tên đơn vị để nhập, như vậy C1,C2 thì ko tích vào chi tiết, C3 phải tích vào

Chú ý nếu muốn xoá đơn vị đã nhập dữ liệu thì phải xoá dữ liệu trước.

Sau khi đơn vị C3 đã khai báo đơn vị của mình, tiếp tục vào Quản lý danh mục để chọn C,L,K,M,TM của đv đang sử dụng.

4. Quản lý thông số báo cáo -> 8.Công thức báo cáo tổng hợp từ sổ cái: nên để mặc định theo chương trình.

5. Nhập dữ liệu dự toán: nhập dự toán cho đơn vị

II. QUẢN LÝ BÁO CÁO

1. Nhập số liệu báo cáo: Do các mục từ 4-8 để mặc định, nên sau khi đv C3 khai báo xong ở mục Danh mục\Quản lý đơn vị, sẽ vào phần Nhập số liệu báo cáo để cập nhật số liệu của đơn vị mình. (Lưu ý: đv C1,C2 có thể nhập dữ liệu cho đv C3), Ví dụ nhập số liệu cho biểu F2-01

2. Sau khi nhập số liệu cho F2-01, vào mục 5: Tổng hợp báo cáo từ báo cáo để lên báo cáo Tổng hợp B2-01 từ F2-01. Sau đó vào mục 2: In báo cáo tổng hợp để in cho các loại báo cáo mà hệ thống đã thiết kế theo QĐ 19 của BTC cùng TT01.

3. Tổng hợp báo cáo từ sổ cái: Để tổng hợp báo cáo nhận từ phần mềm Imas mà ko phải nhập, làm chức năng này sau việc Trao đổi số liệu\ Nhận sổ cái chi tiết từ Imas.

III. TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

Để nhập sổ TSCĐ theo mẫu S31-H Ban hành theo QĐ 19/2006/QQĐ-BTC ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng BTC.

IV. TRAO ĐỔI SỐ LIỆU:

V. KẾT XUẤT BÁO CÁO QUYẾT TOÁN CQTC: để nhận vào chương trình Quản lý ngân sách.

STT Phiên bản Ghi chú Ngày đăng tải Tải về
Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Hướng dẫn sử dụng chương trình THDTQT

Sản phẩm khác

Phần Mềm
Quản lý ngân sách

Phần Mềm
Quản lý ngân sách

Phần Mềm
Quản lý ngân sách