Hướng dẫn nâng cấp phiên bản mới online khi sử dụng phần mềm IMAS

20/07/2021 15:47:00

Khi có thông báo phiên bản mới, để nâng cấp online xin vui lòng đăng nhập vào phần mềm IMAS và thực hiện theo các bước sau:

Hướng dẫn khôi phục dữ liệu dự phòng khi sử dụng phần mềm IMAS

20/07/2021 15:32:00

Khi anh/chị cần khôi phục số liệu dự phòng, xin vui lòng đăng nhập vào phần mềm IMAS và thực hiện theo các bước sau:

Hướng dẫn sao lưu dữ liệu dự phòng khi sử dụng phần mềm IMAS

20/07/2021 15:15:00

Khi anh/chị cần tạo số liệu dự phòng, xin vui lòng đăng nhập vào phần mềm IMAS và thực hiện theo các bước sau:

Hướng dẫn cập nhật mã bản quyền offline khi sử dụng phần mềm IMAS

20/07/2021 15:07:00

Khi anh/chị nhận được thông báo mã bản quyền mới qua email hoặc tin nhắn vào số điện thoại đăng ký, để đăng ký mã bản quyền offline, xin vui lòng đăng nhập vào phần mềm IMAS và thực hiện theo các bước sau:

Hướng dẫn cập nhật mã bản quyền online khi sử dụng phần mềm IMAS

20/07/2021 14:58:00

Khi anh/chị nhận được thông báo đã được cấp mã bản quyền mới qua email hoặc tin nhắn vào số điện thoại đăng ký, xin vui lòng đăng nhập vào phần mềm IMAS và thực hiện theo các bước sau:

Thông báo nội dung nâng cấp phần mềm Kế toán IMAS 12.1.7.5

09/07/2021 14:35:00

Trung tâm CGCN&HTKT đã hoàn thành nâng cấp phiên bản IMAS 12.1.7.5