Cục Tin học và Thống kê tài chính tập huấn sử dụng phần mềm kế toán ngân sách xã

29/10/2020 16:48:00

Nhằm hỗ trợ kịp thời các đơn vị xã, phường, thị trấn làm tốt các nghiệp vụ hạch toán, báo cáo tài chính đầy đủ theo Thông tư số 70/2019/TT-BTC và các văn bản hướng dẫn hiện hành của Bộ Tài chính, thời gian qua, Trung tâm Chuyển giao công nghệ và Hỗ trợ kỹ thuật, Cục Tin học và Thống kê tài chính (Bộ Tài chính) đã liên tục phối hợp với các Sở Tài chính để tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn sử dụng phần mềm Kế toán ngân sách và tài chính xã cho các đơn vị xã, phường, thị trấn.

Cung cấp miễn phí bản quyền sử dụng chương trình Tổng hợp quyết toán

04/06/2019 15:05:00

Nhằm hỗ trợ kịp thời các đơn vị trong công tác tổng hợp báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán năm, Trung tâm Chuyển giao công nghệ và Hỗ trợ kỹ thuật - Cục Tin học và Thống kê tài chính - Bộ Tài chính (Trung tâm CGCN & HTKT) đã liên tục cập nhật, nâng cấp hệ thống, chương trình phần mềm đáp ứng các yêu cầu nghiệp vụ này.

Hội nghị tập huấn phần mềm Kế toán HCSN IMAS cho các đơn vị HCSN trực thuộc Sở Văn hóa – Thể thao tỉnh Nghệ An

08/01/2018 08:33:00

Để đảm bảo ứng dụng kịp thời phần mềm Kế toán theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ kế toán hành chính sự nghiệp, Trung tâm Chuyển giao công nghệ và Hỗ trợ kỹ thuật (Trung tâm) – Cục Tin học và Thống kê tài chính – Bộ Tài chính phối hợp cùng Sở Văn hóa Thể thao tỉnh Nghệ An triển khai phần mềm Kế toán hành chính sự nghiệp IMAS cho các đơn vị trực thuộc trên địa bàn tỉnh

Thông báo của Bộ Tài chính về việc cung cấp phần mềm Kế toán HCSN IMAS và Kế toán ngân sách xã KTXA 

15/12/2017 15:34:00

Thông báo của Bộ Tài chính về việc cung cấp phần mềm Kế toán HCSN IMAS và Kế toán ngân sách xã KTXA .

Hội nghị tập huấn phần mềm Kế toán HCSN IMAS cho các đơn vị HCSN trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

04/12/2017 16:34:00

Nhằm phục vụ tốt nhất các đơn vị trên đại bàn tỉnh Ninh Bình trong quá trình sử dụng phẩn mềm Kế toán HCSN IMAS, Trung tâm Chuyển giao công nghệ và Hỗ trợ kỹ thuật (Trung tâm) – Cục Tin học và Thống kê tài chính – Bộ Tài chính phối hợp cùng phòng Tin học Thống kê – Sở Tài chính Ninh Bình định kỳ tổ chức hỗ trợ và giải đáp vướng mắc cho đơn vị.