tải phần mềm

Phần mềm Kế toán hành chính sự nghiệp (IMAS)
Phiên bản: 12 Bộ cài IMAS, KTXA
Phiên bản: 12.2.0.8 Bản cập nhật bổ sung tiêu chí cảnh báo sai số khi kết xuất BCTC gửi KBNN
Phiên bản: 12.2.0.2 Bản cập nhật chức năng xuất XML HTKK Thuế
Phiên bản: 12.1.9.9 Bản nâng cấp cập nhật chức năng nhận bảng đối chiếu từ phần mềm lên cổng DVC
Phiên bản: 12.1.9.6 Bản nâng cấp cập nhật chức năng hỗ trợ nhập nhanh đối chiếu 20a, 20c trên cổng DVC
Phiên bản: 12.1.8.9 Bản nâng cấp cập nhật danh mục ngân hàng, kho bạc theo danh sách của DVC
Phiên bản: 12.1.8.7 Bản cập nhật bổ sung phân hệ lương, chức năng đối chiếu kho bạc
Phiên bản: 12.1.8.6 Bản cập nhật chỉnh sửa các mẫu biểu theo NĐ11
Phiên bản: 12.1.8.0 Bản cập nhật chức năng tạo bút toán lương tự động
Phiên bản: 12.1.7.9 Bản cập nhật chức năng gộp nội dung chứng từ ra DVC KBNN
Kế toán ngân sách xã và Tài chính xã (KTXA)
Phiên bản: 12 Bộ cài đặt KTXA, IMAS
Phiên bản: 12.2.0.8 Bản cập nhật bổ sung tiêu chí cảnh báo sai số khi kết xuất BCTC gửi KBNN
Phiên bản: 12.2.0.2 Bản cập nhật chức năng xuất XML HTKK Thuế
Phiên bản: 12.1.9.9 Bản nâng cấp cập nhật chức năng nhận bảng đối chiếu từ phần mềm lên cổng DVC
Phiên bản: 12.1.9.6 Bản nâng cấp cập nhật chức năng hỗ trợ nhập nhanh đối chiếu 20a, 20c trên cổng DVC
Phiên bản: 12.1.8.9 Bản nâng cấp cập nhật danh mục ngân hàng, kho bạc theo danh sách của DVC
Phiên bản: 12.1.8.7 Bản cập nhật bổ sung phân hệ lương, chức năng đối chiếu kho bạc
Phiên bản: 12.1.8.6 Bản cập nhật chỉnh sửa các mẫu biểu theo NĐ11, giấy rút dự toán bổ sung
Phiên bản: 12.1.8.0 Bản cập nhật thanh toán tạm ứng, cam kết chi
Phiên bản: 12.1.6.6 Bản cập nhật giấy rút vốn đầu tư xml, B01-X3-6
Phần mềm Quản lý & tổng hợp tài sản cố định khối đảng (THTS)
Phần mềm Tổng hợp thu nộp đảng phí (TNDP)
Phiên bản: 1.2 Bản nâng cấp chương trình Tổng hợp thu nộp Đảng phí phiên bản 1.2
Phiên bản: 1.2 Bản nâng cấp sửa lỗi số chứng từ tự động nhảy chuyển qua các năm
Tổng hợp dự toán quyết toán (THBC)