Tải xuống

tải phần mềm

Phần mềm Kế toán hành chính sự nghiệp (IMAS)
Phiên bản: 12 Bộ cài IMAS, KTXA
Phiên bản: 12.1.8.6 Bản cập nhật chỉnh sửa các mẫu biểu theo NĐ11
Phiên bản: 12.1.8.0 Bản cập nhật chức năng tạo bút toán lương tự động
Phiên bản: 12.1.7.9 Bản cập nhật chức năng gộp nội dung chứng từ ra DVC KBNN
Phiên bản: 11.0.1.9 Bộ cài IMAS2018 tạo thêm năm làm việc 2019; chỉnh sửa chức năng kết chuyển số dư qua năm sau, Duyệt quyết toán tự động.
Kế toán ngân sách xã và Tài chính xã (KTXA)
Phiên bản: 12 Bộ cài đặt KTXA, IMAS
Phiên bản: 12.1.8.6 Bản cập nhật chỉnh sửa các mẫu biểu theo NĐ11, giấy rút dự toán bổ sung
Phiên bản: 12.1.8.0 Bản cập nhật thanh toán tạm ứng, cam kết chi
Phần mềm quản lý ngân sách (QLNS)
Phiên bản: FOX QLNS FOX (Dùng cho các PTC)
Phần mềm Quản lý & tổng hợp tài sản cố định khối đảng (THTS)
Phần mềm Tổng hợp thu nộp đảng phí (TNDP)
Phiên bản: 1.2 Bản nâng cấp chương trình Tổng hợp thu nộp Đảng phí phiên bản 1.2
Phiên bản: 1.2 Bản nâng cấp sửa lỗi số chứng từ tự động nhảy chuyển qua các năm
Tổng hợp dự toán quyết toán (THBC)