Bộ Tài chính công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký mã số ĐVQHNS

Bộ Tài chính công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký mã số ĐVQHNS 03/03/2016 14:34:00 1237

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Bộ Tài chính công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký mã số ĐVQHNS

03/03/2016 14:34:00

Ngày 26/2 vừa qua, Bộ Tài chính đã có Quyết định số 336/QĐ-BTC về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách (ĐVQHNS) thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ.

Thủ tục đăng ký mã số ĐVQHNS gồm 6 trường hợp: Đăng ký mã số ĐVQHNS cho các đơn vị dự toán, đơn vị sử dụng Ngân sách Nhà nước; Đăng ký mã số ĐVQHNS cho các đơn vị khác có quan hệ với ngân sách; Đăng ký mã số ĐVQHNS cho các dự án đầu tư giai đoạn chuẩn bị đầu tư; Đăng ký mã số ĐVQHNS cho các dự án đầu tư tại giai đoạn thực hiện dự án; Đăng ký thay đổi thông tin về mã số ĐVQHNS; Đăng ký thông tin chuyển giai đoạn dự án đầu tư.

Cục Tin học và Thống kê tài chính có trách nhiệm cấp mã số ĐVQHNS cho các đơn vị thuộc cấp ngân sách Trung ương; Sở Tài chính, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm cấp mã số ĐVQHNS cho các đơn vị thuộc ngân sách địa phương (ngân sách cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã).

Thủ tục đăng ký mã số ĐVQHNS trình tự thực hiện như sau: Bước 1, đơn vị sử dụng ngân sách, đơn vị dự toán nộp hồ sơ đăng ký mã số cho Cơ quan tài chính (Cục Tin học và Thống kê tài chính; Sở Tài chính). Bước 2, Cơ quan tài chính thực hiện kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. Nếu hồ sơ đăng ký mã số ĐVQHNS đầy đủ, hợp lệ thì lập Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký mã số ĐVQHNS theo mẫu số 09-MSNS-BTC tại Phụ lục kèm theo Thông tư số 185/2015/TT-BTC ngày 17/11/2015 để gửi nguời nộp hồ sơ. Nếu hồ sơ hợp lệ nhưng không đầy đủ, Cơ quan tài chính vẫn tiếp nhận hồ sơ và đề nghị đơn vị bổ sung trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ. Nếu hồ sơ không hợp lệ, Cơ quan tài chính trả lại hồ sơ và hướng dẫn đơn vị hoàn chỉnh để nộp lại hồ sơ.

Hồ sơ đăng ký mã số ĐVQHNS được nộp cho Cơ quan tài chính nơi cấp mã số theo một trong ba phương thức sau: Nộp hồ sơ trực tiếp; Nộp hồ sơ qua đường bưu chính; Nộp hồ sơ qua Dịch vụ công trực tuyến đăng ký mã số ĐVQHNS.

Đơn vị đăng ký mã số ĐVQHNS chỉ nộp 1 bộ hồ sơ đầy đủ, hợp lệ khi thực hiện thủ tục đăng ký mã số ĐVQHNS.

Trường hợp hồ sơ đăng ký mã số ĐVQHNS cho các đơn vị dự toán, đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước thành phần hồ sơ gồm: Tờ khai đăng ký mã số ĐVQHNS dùng cho đơn vị dự toán, đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước, đơn vị khác có quan hệ với ngân sách theo mẫu số 01-MSNS-BTC tại Phụ lục kèm theo Thông tư số 185/2015/TT-BTC; Bảng thống kê đơn vị đề nghị cấp mã số ĐVQHNS (dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách, đơn vị dự toán) theo mẫu số 07-MSNS-BTC tại Phụ lục kèm theo Thông tư số 185/2015/TT-BTC được xác nhận thông tin bởi cơ quan chủ quản hoặc bản sao hợp lệ văn bản thành lập đơn vị.

Trường hợp hồ sơ đăng ký mã số ĐVQHNS cho các đơn vị khác có quan hệ với ngân sách, thành phần hồ sơ gồm: Tờ khai đăng ký mã số ĐVQHNS dùng cho đơn vị dự toán, đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước, đơn vị khác có quan hệ với ngân sách theo mẫu số 01-MSNS-BTC tại Phụ lục kèm theo Thông tư số 185/2015/TT-BTC; Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau đây: Văn bản thành lập đơn vị; Các văn bản của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giao nhiệm vụ, kinh phí cho đơn vị.

Trường hợp hồ sơ đăng ký mã số ĐVQHNS cho các dự án đầu tư tại giai đoạn chuẩn bị đầu tư, thành phần hồ sơ gồm: Tờ khai đăng ký mã số ĐVQHNS dùng cho các dự án đầu tư ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư theo mẫu số 02-MSNS-BTC tại Phụ lục kèm theo Thông tư số 185/2015/TT-BTC; Bản sao hợp lệ Quyết định hoặc Văn bản thông báo của cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư dự án.

Trường hợp hồ sơ đăng ký mã số ĐVQHNS cho các dự án đầu tư tại giai đoạn thực hiện, thành phần hồ sơ gồm: Tờ khai đăng ký mã số ĐVQHNS dùng cho các dự án đầu tư ở giai đoạn thực hiện dự án theo mẫu số 03-MSNS-BTC tại Phụ lục kèm theo Thông tư số 185/2015/TT-BTC; Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ sau đây: Quyết định đầu tư dự án, Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế-kỹ thuật đối với các dự án chỉ lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật; Các quyết định điều chỉnh dự án (nếu có).

Trường hợp đăng ký bổ sung thông tin chuyển giai đoạn dự án đầu tư, thành phần hồ sơ gồm: Thông báo chuyển giai đoạn dự án đầu tư theo mẫu số 04-MSNS-BTC tại Phụ lục kèm theo Thông tư số 185/2015/TT-BTC; Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ sau đây: Quyết định đầu tư dự án, Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đối với các dự án chỉ lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật, Các quyết định điều chỉnh dự án (nếu có).

Trường hợp đăng ký thay đổi thông tin về mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách nếu có thay đổi các chỉ tiêu đăng ký mã số ĐVQHNS như tên đơn vị, tên dự án, tên chủ đầu tư, địa chỉ đơn vị, địa chỉ chủ đầu tư, tên cơ quan chủ quản cấp trên thì đơn vị gửi Thông báo đến Cơ quan tài chính nơi đã cấp mã số ĐVQHNS. Nội dung Thông báo thực hiện theo Mẫu số 06-MSNS-BTC tại Phụ lục kèm theo Thông tư số 185/2015/TT-BTC.

Thời hạn Cơ quan tài chính cấp mã số ĐVQHNS và gửi thông báo cấp Giấy chứng nhận mã số ĐVQHNS điện tử cho đơn vị (lần đầu hoặc cấp lại) là 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo phương thức nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu chính. Nếu phương thức nộp hồ sơ qua Dịch vụ công trực tuyến đăng ký mã số ĐVQHNS thì thời gian giải quyết là 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.

Kết quả sẽ đuợc thực hiện qua hình thức cấp giấy chứng nhận mã số ĐVQHNS điện tử và việc đăng ký mã số ĐVQHNS sẽ không mất phí.

(Theo eFinance Online)