Thông báo của Bộ Tài chính về việc cung cấp phần mềm Kế toán HCSN IMAS và Kế toán ngân sách xã KTXA 

Thông báo của Bộ Tài chính về việc cung cấp phần mềm Kế toán HCSN IMAS và Kế toán ngân sách xã KTXA  15/12/2017 15:34:00 315

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Thông báo của Bộ Tài chính về việc cung cấp phần mềm Kế toán HCSN IMAS và Kế toán ngân sách xã KTXA 

15/12/2017 15:34:00

Thông báo của Bộ Tài chính về việc cung cấp phần mềm Kế toán HCSN IMAS

và Kế toán ngân sách xã

Bộ Tài chính đã có thông báo tới các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc cung cấp phần mềm Kế toán HCSN IMAS và Kế toán ngân sách xã KTXA.

Thông báo đính kèm./.