Cục Tin học và Thống kê tài chính triển khai phần mềm trong lĩnh vực quản lý tài chính ngân sách, quản lý tài sản Nhà nước

Cục Tin học và Thống kê tài chính triển khai phần mềm trong lĩnh vực quản lý tài chính ngân sách, quản lý tài sản Nhà nước 23/07/2021 11:15:00 333

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Cục Tin học và Thống kê tài chính triển khai phần mềm trong lĩnh vực quản lý tài chính ngân sách, quản lý tài sản Nhà nước

23/07/2021 11:15:00

Cục Tin học và Thống kê tài chính triển khai, hỗ trợ phần mềm trong lĩnh vực quản lý tài chính ngân sách, quản lý tài sản Nhà nước

Nhằm hỗ trợ cơ quan tài chính các cấp trong công tác quản lý và điều hành ngân sách cũng như công tác quản lý tài sản nhà nước đối với loại tài sản dưới 500 triệu đáp ứng các quy định tại các văn bản hiện hành, Cục Tin học và Thống kê tài chính (Cục THTK) đã hoàn thành tổ chức xây dựng bộ phần mềm trong lĩnh vực quản lý tài chính ngân sách, quản lý tài sản Nhà nước.

quyen- lop THQT thue sang 28.01.jpg

Lớp đào tạo sử dụng phần mềm THQT cho các đơn vị Cục thuế, Chi cục thuế tỉnh Hòa Bình.

Trong lĩnh vực quản lý tài chính ngân sách, Cục THTK đã hoàn thiện bộ sản phẩm gồm Phần mềm Quản lý và Khai thác báo cáo ngân sách và Phần mềm Tổng hợp quyết toán. Bộ sản phẩm có thể trao đổi dữ liệu điện tử với các phần mềm do Bộ Tài chính triển khai như: Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và Kho bạc (TABMIS), Hệ thống Trao đổi thông tin thu ngân sách, Hệ thống Kho thu/ chi ngân sách nhằm hỗ trợ cơ quan tài chính các cấp trong công tác quản lý tài chính ngân sách.

Theo đó, phần mềm Quản lý và Khai thác báo cáo ngân sách được xây dựng, triển khai nhằm hỗ trợ cơ quan tài chính địa phương trong công tác quản lý và điều hành ngân sách theo quy định tại Thông tư số 324/2016/TT-BTC ngày 21/12/2016 của Bộ Tài chính; Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính; Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23/3/2017 của Chính phủ; Thông tư số 77/2017/TT-BTC ngày 28/7/2017 của Bộ Tài chính. Nguồn dữ liệu của phần mềm được tự động đồng bộ dữ liệu điện tử từ: Hệ thống TABMIS theo quy định tại Thông tư số 123/2014/TT-BTC ngày 27/8/2014 về việc hướng dẫn tổ chức vận hành, khai thác hệ thống TABMIS và Quyết định số 04/QĐ-BTC ngày 04/01/2012 về việc ban hành Quy chế cấp, quản lý và sử dụng tài khoản đăng nhập Hệ thống TABMIS; Hệ thống Trao đổi thông tin thu ngân sách (TCS) theo quy định tại Quyết định số 130/QĐ-BTC ngày 03/2/2020 về việc ban hành Quy chế quản lý, vận hành và khai thác Hệ thống kết nối, chia sẻ dữ liệu số ngành Tài chính. Tần suất trao đổi dữ liệu linh hoạt, hỗ trợ đơn vị nhận dữ liệu nhiều lần/ ngày theo nhu cầu của đơn vị để đảm bảo số liệu kịp thời trong công tác điều hành, cân đối ngân sách.

Các báo cáo đầu ra của Phần mềm Quản lý và Khai thác báo cáo ngân sách đáp ứng các văn bản quy định hiện hành, cụ thể: Thông tư số 324/2016/TT-BTC ngày 21/12/2016 của Bộ Tài chính; Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính; Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23/3/2017 của Chính phủ; Thông tư số 77/2017/TT-BTC ngày 28/7/2017 của Bộ Tài chính. Đồng thời, các đơn vị có thể khai thác các báo cáo riêng, báo cáo đặc thù của cơ quan tài chính địa phương và khai thác số thu chi tiết theo từng chứng từ, cơ quan thu, địa bàn, đối tượng nộp thuế...

Bên cạnh đó, Cục THTK đã hoàn thiện phần mềm Tổng hợp quyết toán nhằm hỗ trợ cơ quan tài chính địa phương trong công tác thẩm tra, tổng hợp báo cáo quyết toán ngân sách theo quy định tại Thông tư số 137/2017/TT-BTC ngày 25/12/2017 của Bộ Tài chính; Hỗ trợ cơ quan tài chính các cấp trong công tác đối soát dữ liệu điều hành và số liệu quyết toán của các đơn vị trước khi thực hiện quy trình thẩm tra quyết toán của các đơn vị.

Phần mềm Tổng hợp quyết toán nhận dữ liệu quyết toán từ tệp có cấu trúc do các phần mềm Kế toán ngân sách xã, Kế toán Hành chính sự nghiệp (phần mềm kế toán do Cục THTK phát triển), phần mềm tổng hợp quyết toán đối với đơn vị dự toán cấp 1,2 gửi lên.

Phần mềm tích hợp tính năng kết xuất dữ liệu quyết toán trên toàn địa bàn gửi Hệ thống Kho thu chi ngân sách theo các tệp có cấu trúc theo đúng quy định tại Quyết định số 1220/QĐ-BTC ngày 19/7/2019 về việc ban hanh Quy chế quản lý, vận hành và khai thác Hệ thống Kho thu chi ngân sách.

Trong lĩnh vực quản lý tài sản nhà nước, Cục THTK tiếp tục tổ chức, triển khai, hỗ trợ các đơn vị khai thác, sử dụng phần mềm Quản lý tài sản nhà nước trong nhiệm vụ quản lý loại tài sản dưới 500 triệu đảm bảo đáp ứng các quy định tại các văn bản hiện hành như: Thông tư số 45/2018/TT-BTC ngày 07/05/2018, Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017; Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính.

Đảm bảo an toàn dữ liệu, phần mềm QLTSNN sử dụng cơ chế bảo mật, lưu trữ, sao lưu dữ liệu được thực hiện theo các quy định của Bộ Tài chính. Việc truy cập, sử dụng dữ liệu được phân quyền chặt chẽ theo từng đơn vị. Nguồn dữ liệu chính thống trên các tập quyền đã phần cấp cho đơn vị.

Để việc triển khai ứng dụng CNTT không bị chồng chéo, hệ thống phần mềm trong lĩnh vực quản lý tài chính ngân sách, quản lý tài sản Nhà nước đồng bộ, thống nhất sẽ đảm bảo hiệu quả trong việc kết nối dữ liệu, tiết kiệm chi phí đầu tư, đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ của cơ quan tài chính địa phương, nhu cầu đối chiếu số liệu thu chi ngân sách với kho bạc của các đơn vị dự toán…